W dniu 30 września 2016 roku Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego”. W związku z ubieganiem się przez firmę GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ “CENTRALA NASIENNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Nidzicy (13-100) ul. Kolejowa 21 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”– etap I.

W wyniku przeprowadzonej oceny kryteria formalne i merytoryczne spełniła jedynie firma Soul & Mind Group Sp. z o.o., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań i tym samym została wybrana na wykonawcę audytu wzorniczego oraz na jego podstawie strategii wzorniczej.

Informacje o procedurze składania ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na audyt i strategię wzornicząprosimy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ “CENTRALA NASIENNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Kolejowa 21

13-100 Nidzica

Ofertę należy dostarczyć w terminie do 30 września 2016 r. do godziny 16:00.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie Ofertowe.pdf

Formularz Ofertowy.pdf

Wykaz doświadczenia wykonawcy.docx

Wykaz ekspertów.docx

POBIERZ NIEZBĘDNE PLIKI